Pirmasenser Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung

                                                                                     

Pirmasens Genealogical Study Group 

Cercle Généalogique de Pirmasens
                                                                                                   


24. Juli 2016