Pirmasenser Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung

                                                                                     

Pirmasens Genealogical Study Group 

Cercle Généalogique de Pirmasens

23. Februar 2015